Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op 8 oktober 2020 om 14:35

Algemene voorwaarden Williams Talentbox

 


Definities

 

1. Williams Talentbox: Williams Talentbox, gevestigd te Klazienaveen onder KvK nr. 64341577 .
2. Klant: degene met wie Williams Talentbox een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Williams Talentbox en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Williams
Talentbox.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

Aanbiedingen en offertes

 

1. Aanbiedingen en offertes van Williams Talentbox zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Williams Talentbox zich
het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Williams Talentbox slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 

Prijzen

 

1. Alle prijzen die Williams Talentbox hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Williams Talentbox hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Williams Talentbox te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Williams Talentbox niet
kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Williams Talentbox vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Williams Talentbox, geldend
voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Williams Talentbox een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Williams Talentbox is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Williams Talentbox de klant
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel
van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 


11. Williams Talentbox heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Williams Talentbox prijsaanpassingen meedelen aan de
klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Williams Talentbox op te zeggen indien hij
niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn


1. Williams Talentbox mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben
voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Williams Talentbox de klant een
aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Williams Talentbox behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten
of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen


1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Williams Talentbox gerechtigd
een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Williams Talentbox.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Williams Talentbox zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Williams Talentbox op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Williams
Talentbox, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Williams Talentbox te betalen.

 

 

Recht van reclame

 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Williams Talentbox gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Williams Talentbox roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Williams Talentbox,
tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale
inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is het
product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

 


zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
williamstalentbox@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de
website van Williams Talentbox, www. williamstalentbox.com, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Williams Talentbox, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht
komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Williams Talentbox indien de
volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de
wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Williams Talentbox deze kosten binnen 14 dagen na
ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op
voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Williams Talentbox heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 

1. Williams Talentbox kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de
klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Williams
Talentbox heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Williams Talentbox.
3. Williams Talentbox is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Williams
Talentbox te verrekenen met een vordering op Williams Talentbox.

 

Eigendomsvoorbehou


1. Williams Talentbox blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Williams Talentbox op grond van wat
voor met Williams Talentbox gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Williams Talentbox zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Williams Talentbox een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
als ontbonden en heeft Williams Talentbox het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.

 


Levering


1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Williams Talentbox, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Williams Talentbox
het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
verlate levering niet aan Williams Talentbox kan tegenwerpen.

 

 


Levertijd

 

 

 

1. De door Williams Talentbox opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 


2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Williams
Talentbox door Williams Talentbox schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Williams Talentbox niet binnen 14 dagen
na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

 

 

 

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten
tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending


1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Williams Talentbox niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Williams
Talentbox, bij gebreke waarvan Williams Talentbox niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

 

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken
van Williams Talentbox die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Williams Talentbox de polis van deze verzekeringen ter
inzage.

 

 

Bewaring


1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is
het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Williams Talentbox enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product
ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Williams Talentbox voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. Williams Talentbox heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.

 


3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Williams Talentbox tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Williams Talentbox tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan
Williams Talentbox.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover
uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Williams Talentbox de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Williams Talentbox redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst
hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor
rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

1. De overeenkomst tussen Williams Talentbox en de klant betreffende een dienst of diensten wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de
termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van
rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding
van deze termijn moet de klant Williams Talentbox schriftelijk in gebreke stellen.

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd


1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te
zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

Geheimhouding

 

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Williams Talentbox
ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Williams Talentbox waarvan hij weet of
redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
verwachten dat verspreiding ervan Williams Talentbox schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden
zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

 

Boetebeding

 

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 


is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 

 


2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke
dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van Williams Talentbox waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

 

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Williams Talentbox tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Williams Talentbox geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten


1. De klant dient een door Williams Talentbox geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Williams Talentbox daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
stellen.
3. Consumenten dienen Williams Talentbox uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat
Williams Talentbox in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat Williams Talentbox gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

 


Ingebrekestelling

 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Williams Talentbox.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Williams Talentbox ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Williams Talentbox een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Williams
Talentbox verschuldigd zijn.

 

 

Aansprakelijkheid Williams Talentbox

 

 

1. Williams Talentbox is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Williams Talentbox aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Williams Talentbox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Williams Talentbox aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.


Vervaltermijn

 


Elk recht van de klant op schadevergoeding van Williams Talentbox vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 

 

 

 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Williams Talentbox toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Williams Talentbox niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Williams Talentbox in verzuim is.
3. Williams Talentbox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Williams
Talentbox kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
Williams Talentbox in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Williams
Talentbox kan worden toegerekend in een van de wil van Williams Talentbox onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Williams
Talentbox kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Williams Talentbox 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Williams Talentbox
er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Williams Talentbox is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 

1. Williams Talentbox is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Williams Talentbox zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Williams Talentbox.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 


2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat Williams Talentbox bij het opstellen van de voorwaarden op dat
punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Williams Talentbox is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 08 oktober 2020.